ضرورت وجود خانه سالمندان

ضرورت وجود خانه سالمندان

هدف اصلی خانه سالمندان چیست؟ امکانات پرستاری ماهر، طیف وسیعی از خدمات انسانی را در اختیار ساکنان خانه سالمندان قرار…
نیاز های سالمندان

نیاز های سالمندان چیست؟

نیازهای اجتماعی سالمندان چیست؟ نیاز های روحی و روانی سالمندان در گرو ارتباطات اجتماعی آن هاست. مطالعات نشان داده‌اند که…